فریلنسر
ایمیل تأییده شده است هویت تأیید شده است محمدرئوف زمانی
0/5 (0 بازخورد)
زمان عضویت 13 خرداد, 1402
سلامتی پروفایل 70%

عکاس،فیلمبردار و تدوین گر

  • 300,000 تومان - 500,000 تومان / ساعت
  • تهران
  • ذخیره

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

خدمات در حال انجام

0

خدمات تکمیل شده

0

خدمات لغو شده

0 تومان

درآمد کل

* برای ارسال پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

پروژه های ساخته شده

ﺳﺎﺧﺖ آﯾﺘﻢ روز دﺧﺘﺮ

#

ﺳﺎﺧﺖ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮروز در راه اﺳﺖ

#

آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﺪوم ﺗﻬﺮاﻧﯽ

#

ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﺪون (ﻣﯿﺪون آزاد)

#

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺘﺮاژ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮروز در راه اﺳﺖ

#

ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﮔﺎو

#

ﺗﺪوﯾﻦ و ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮای شرکت سان مینوویستا

#

ﺳﺎﺧﺖ وﯾﺪﯾﻮ ﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺰارع و ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ مینوویت

#

ﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 95،96،97

#

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻧﻮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

#

ﺮﮔﺰاری ﯾﺎدواره ﺷﻬﺪای ﻣﻨﻄﻘﻪ 5 ﺗﻬﺮان 93،94،95

#

بﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه وﯾﮋه ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

#