مدرس. کارشناس فروش
  • 2,000,000 تومان - 10,000,000 تومان / ساعت
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

API
برنامه نویس فرانت-اند ری اکت جی اس (react/hooks/tailwind/mui/context/redux tollkit/sass csss)

برنامه نویس فرانت شرکت کاینو

برنامه نویسی پایتون
  • 120,000 تومان - 200,000 تومان / ساعت
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

برنامه نویس وب و وبندوز
  • 120,000 تومان - 160,000 تومان / ساعت
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

مدیر انفورماتیک شرکت لورچ برنامه نویس ویندوز و وب C# ,SQL ASP.net Core Blazor  

  • هزینه پروژههزینه 200,000 تومان

پروژه انجام شده است.

  • هزینه پروژهنرخ هر ساعت برای تخمین زده شده 300,000 تومان برای 16 ساعت

پروژه انجام شده است.