جزئیات شغل

  1. خانه
  2. HTML5
  3. جزئیات شغل

طراح وب

  • نوع شغلنوع شغل: در سایت
  • مدت زمان شغلبیش از 6 ماه
  • سطح پروژهپایه

جزئیات پروژه

پروژه انجام شده است.

زبان های مورد نیاز

پیوست ها