استاد فناوری اطلاعات

  • نوع شغلنوع شغل: در محل جزئی
  • مدت زمان شغلبیش از 6 ماه

جزئیات پروژه

پروژه انجام شده است.

مهارت مورد نیاز است

دسته بندی های صنعت

پیوست ها