ویرایشگر مبتدی

  • نوع شغلنوع شغل: در محل جزئی
  • مدت زمان شغلبیش از 6 ماه
  • سطح پروژهپایه

جزئیات پروژه

پروژه انجام شده است.

 اصفهان - شاهین شهر - خیابان باهنر - ساختمان بسیج
 دریافت مسیر

مهارت مورد نیاز است

پیوست ها