جزئیات شغل

  1. خانه
  2. ++C
  3. جزئیات شغل

طراح وب و فرانت اند

  • نوع شغلنوع شغل: در محل جزئی
  • مدت زمان شغلکمتر از یک هفته
  • سطح پروژهمتوسط

جزئیات پروژه

پروژه انجام شده است.

مهارت مورد نیاز است

پیوست ها