استاد برنامه نویسی کامپیوتر

  • نوع شغلنوع شغل: در محل جزئی
  • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه

جزئیات پروژه

پروژه انجام شده است.

مهارت مورد نیاز است

زبان های مورد نیاز

پیوست ها