استاد برنامه نویسی کامپیوتر

  • نوع شغلنوع شغل: در محل جزئی
  • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهمتوسط

جزئیات پروژه

پروژه انجام شده است.

 زنجان - شهرک فهمیده - خیابان باقری - پلاک 5
 دریافت مسیر

مهارت مورد نیاز است

زبان های مورد نیاز

پیوست ها