جزئیات شغل

  1. خانه
  2. API فیس بوک
  3. جزئیات شغل

استاد برنامه نویسی کامپیوتر

  • نوع شغلنوع شغل: در محل جزئی
  • مدت زمان شغلکمتر از یک ماه
  • سطح پروژهمتوسط

جزئیات پروژه

پروژه انجام شده است.

مهارت مورد نیاز است

زبان های مورد نیاز

پیوست ها